Обучение

Провежда лицензирани курсове из цялата страна по специалности и професии от професионални направления:

 • 341 Търговия на едро и дребно;
 • 343 Финанси, банково и застрахователно дело;
 • 344 Счетоводство и данъчно облагане;
 • 345 Администрация и управление;
 • 482 Приложна информатика;
 • 541 Хранителни технологии;
 • 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;
 • 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло;
 • 621 Растениевъдство и животновъдство;
 • 623 Горско стопанство;
 • 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг;
 • 815 Фризьорски и козметични услуги;
 • 840 Транспортни услуги;
 • 861 Сигурност и Ключови компетентности , съгласно Европейска референтна рамка.
Работи по държавни и европейски програми и фондове запрофесионална квалификация, преквалификация, специфичниобучения и ключови компетенции.