За Нас

Сайтът е разработен за дистанционна форма на обучение, която е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора; майките, отглеждащи децата си; живеещите в отдалечени населени места; както и към лицата в неравностойно положение и към групите със специфични образователни потребности. Тя е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издавания документ за квалификация.

Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с присъствени занятия по практика на специалността, които се провеждат по индивидуални програми, според възможностите на обучаемите.